अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्रोतको सुनिश्चितता प्राप्त योजनाहरु ICT शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्रोतको सुनिश्चितता प्राप्त योजनाहरुको विवरण ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत योजनाहरु ICT शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत योजनाहरु
दाङ जिल्लाका अद्यावधिक स्रोत नक्शाहरु २०७३/०८/०८ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दाङ जिल्लाका अद्यावधिक स्रोत नक्शाहरु
वार्षिक खरिद योजना २०७३/७४ २०७३/०४/०६ जिन्सी उपशाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक खरिद योजना २०७३/७४
आ.व. २०७३/७४ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु , २०७२/०८/१५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु
वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन २०७१/७२ २०७२/०६/२५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन २०७१/७२
प्रगती प्रतिवेदन २०७२/७३ २०७३/०८/०८ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङको प्रगती प्रतिवेदन, २०७२/७३
जिल्ला स्तरीय प्रगती समीक्षा गोष्ठी आ.व.२०७२/७३ २०७३/०८/०८ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७२/७३ जिल्ला स्तरीय प्रगती समीक्षा गोष्ठी २०७३ को प्रतिवेदन
वार्षिक आय व्यय विवरण २०७१/०७२ २०७१/०४/१५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक आय व्यय विवरण २०७१/७२
वार्षिक आय व्यय विवरण २०७२/०७३ २०७३/०४/१५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दाङले आ.व. २०७२/०७३ को आय व्यय विवरण ।
जिल्ला दररेट २०७२/७३ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पार्श्वचित्र, दाङ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पार्श्वचित्र, दाङ २०७१
जिल्ला योजना २०७३/०७४ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२४ औं जिल्ला परिषदबाट पारीत जिल्ला योजना २०७३/०७४
लेखा परिक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७१/०२ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा परिक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७१/०२
गाविसहरुको MCPM नतिजा २०७०/७१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०६९/०७० – २०७३/०७४ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०६९/०७० - २०७३/०७४
विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७२ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विपद पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७२
गैससहरुको प्रगति प्रतिवेदन फारम विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गैससहरुको प्रगति प्रतिवेदन फारम
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७२ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७२
बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७०/७१ २०७१/६/२ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७०/७१

Skip to toolbar