बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत योजनाहरु बजेट तथा कार्यक्रम ICT शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत योजनाहरु
वार्षिक खरिद योजना २०७३/७४ खरिद योजना २०७३/०४/०६ जिन्सी उपशाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक खरिद योजना २०७३/७४
आ.व. २०७३/७४ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु गुरु योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२/०८/१५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु
जिल्ला योजना पुस्तिका २०७२/०७३ जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला योजना पुस्तिका २०७२/०७३
आ.व. २०७२/७३ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु गुरु योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७१/०८/२६ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु
Skip to toolbar